Divpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO ATDOŠANAS LĪGUMIEM (1934. – 2001.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 09.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2020
Parādnieka vainas prezumpcija, ja tas ar saistītu personu noslēdzis darījumu kreditoram par ļaunu

2018. gads

14.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/2018
Ar patērētāju noslēgtā kredīta līgumā noteiktā līgumsoda un kredīta lietošanas procentu likmes pārbaude

J 19.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2018
Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

2017. gads

J 09.03.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-847/2017
Uz divpusēja gribas izteikuma pamata sabiedrībai atstātās dividendes kā beztermiņa aizdevums sabiedrībai

J 28.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2017
Tiesas pienākums noskaidrot strīda izšķiršanai nepieciešamos apstākļus

16.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2017
Fiziskās personas saistību un šīs personas kā komercsabiedrības dalībnieka saistību nošķiršana

2013. gads

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2013
„Sevišķu šķēršļu” jēdziens kopparādnieku savstarpējos norēķinos

2012. gads

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2456/2012
Patapinājuma līguma nostiprināšana zemesgrāmatā

J 19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

2011. gads

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011
Gribas izteikums tiesiskā darījumā; Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

2009. gads

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

2008. gads

2006. gads

2005. gads

2003. gads

J 05.03.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2003
Par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, ja transporta līdzeklis bijis uzticēts pārdošanai