Otrā nodaļa. LĪGUMI (1511. – 1634.pants)

Drukas versija

2019. gads

22.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2019
Darījuma dalībnieka piekrišana izteiktajam priekšlikumam, izmantojot elektronisko pastu

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019
Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

2018. gads

J 11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2018
Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2018
Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

J 05.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2018
Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

12.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2018
Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

2017. gads

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2017
Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-273/2017
Darījumu atceļoša nosacījuma un atsevišķas darbības izpildes termiņa nošķiršana

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2017
Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2017
Priekšnoteikumi, kas nosaka atsavinātāja pienākumu atlīdzināt zaudējumu

J 24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017
Tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

J 21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017
Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2017
Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanas priekšnoteikumi

2016. gads

14.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2016
Līzinga ņēmēja pienākums maksāt līzinga devējam zaudējumus, ja līzinga ņēmēja vainojamas rīcības dēļ līgums tiek izbeigts pirms termiņa

2015. gads

J 28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

J 17.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-127/2015
Līgumsoda samērīgums un taisnīgums zaudējumu atlīdzināšanas līgumā kriminālprocesa izlīguma noslēgšanai

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2015
Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma

2014. gads

J 26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012
Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012
Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

J 18.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2012
Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012
Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

2011. gads

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2011
Grūtību nošķiršana no nepārvaramas varas apstākļiem prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību

2009. gads

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009
Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

2008. gads

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-416/2008
Par nosacījumiem īpašuma prasības apmierināšanai

J 11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2008
Par līdzēju doto apsolījumu trešajai personai un tās tiesībām prasīt līguma izpildījumu

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-729/2007
Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-712/2007
Par pienākuma uzlikšanu noslēgt zemes nomas līgumu

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-261/2007
No priekšlīguma izrietošās tiesības prasīt līguma noslēgšanu

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

J 01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2006
Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

2005. gads

J 02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2005
Par Civillikuma 1592. panta piemērošanas tiesiskajām sekām

J 19.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2005
Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam

2004. gads

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004
Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu