Piecpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO DARBA ATTIECĪBĀM (2178. – 2240.pants)

Drukas versija

2020. gads

20.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/2020
Atbildība par zaudējumiem, iznomājot bīstamo iekārtu

2019. gads

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019
Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2019
No uzņēmuma līguma tiesiskajām attiecībām izrietoša strīda izskatīšanas daži aspekti

2018. gads

J 11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2018
Līguma neizpildīšanas ieruna pret prasību par divpusēja līguma izpildi

2017. gads

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2017
Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

2016. gads

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2016
Samaksas pienākums, pieņemot uz uzņēmuma līguma pamata veikto pasūtījumu

2015. gads

J 30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

16.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-112/2015
Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa

2012. gads

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012
Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-126/2012
Līguma atcelšanas intereses zuduma dēļ pamatojums

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010
Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence