Trešā apakšnodaļa. ROKAS NAUDA (1725.-1731.pants)

Drukas versija

2013. gads

J 31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2013
Rokas naudas kā “atkāpšanās naudas” piemērošana

2011. gads

J 23.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2011
Par Civillikuma 1730.panta otrās daļas piemērošanu

2010. gads

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/2010
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

2008. gads

J 15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008
Par mantojuma kopību un rokasnaudas līguma formu

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008
Par bezstrīdus piespiedu saistības nodošanu izpildei, ja tā saistīta ar nosacījumiem, kuru iestāšanās iepriekš ir jāpierāda

2007. gads

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/2007
Par nokavējuma nelabvēlīgām sekām (procentu samaksu, līgumsodu un zaudējumu piedziņu)

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

J 11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006
Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

2005. gads