Trešā nodaļa. SAISTĪBAS UN PRASĪJUMI NO NEATĻAUTAS DARBĪBAS (1635. – 1668.11pants)

Drukas versija

2020. gads

11.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2020
Morālā kaitējuma atlīdzība par saskarsmes tiesību liegšanu

2019. gads

J 20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019
Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

J 20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019
Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-251/2019
Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

J 15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019
Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

31.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2019
Morālā kaitējuma kompensācijas apmērs sakarā ar tuvinieku bojāeju ceļu satiksmes negadījumā

2018. gads

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2018
Neatļautas darbības pazīmes savstarpējā saziņā

J 11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2018
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

J 04.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2018
Preču zīmes reputācijai nodarītā morālā kaitējuma pierādīšana

29.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2018
Kriminālprocesa likumā (redakcijā pirms 01.01.2011) paredzētās privātās apsūdzības tiesības izlietošanas civiltiesiskās sekas

J 23.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2018
Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

2017. gads

06.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2017
Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2017
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

29.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2017
Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2017
Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2017
Agrāku nodibinātu tiesisku attiecību sekas

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2017
Krimināllietas materiāli kā rakstveida pierādījums prasībā pret valsti par morālā kaitējuma atlīdzību

J 23.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2017
Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2017
Strīdu par prettiesiskas rīcības konstatēšanu kriminālprocesā pakļautība

2016. gads

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016
Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

J 2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]-2016
Morālā kaitējuma atlīdzināšana autortiesību pārkāpuma gadījumā

2015. gads

16.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-112/2015
Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa 2014. gads

2014. gads

J 12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014
Ekonomiskā krīze un „nepārvaramas varas” jēdziens

J 14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2014
Apdrošinātāja pienākumi, pamatojot atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

2013. gads

J 06.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-549/2013
Paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildība par morālo kaitējumu

J 31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/2013
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību

J 18.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2013
Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

J 25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013
Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

J 21.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2013
Morālā kaitējuma, ko ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radījis vides piesārņojums, atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība; Karavīru valsts obligātā apdrošināšana un morālā kaitējuma atlīdzināšana bojāgājušo karavīru neatraidāmajiem mantiniekiem

J 28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2013
Privātās dzīves aizskārums, nofotografējot un fotogrāfiju publicējot bez personas atļaujas, morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kritēriji par šādu tiesību aizskārumu

2012. gads

J 08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-622/2012
Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

J 12.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-482/2012
Leģitīmie mērķi jaunrades brīvības ierobežošanai

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-126/2012
Līguma atcelšanas intereses zuduma dēļ pamatojums

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012
Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012
Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

2011. gads

J 23.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

2009. gads

2008. gads

J 20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2008
Par ziņu atsaukšanu masu informācijas līdzekļos

2007. gads

J 26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2007
Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/2007
Par nokavējuma nelabvēlīgām sekām (procentu samaksu, līgumsodu un zaudējumu piedziņu)

2006. gads

J 15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006
Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

2005. gads

J 19.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-651/2005
Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma pamatotību

J 23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005
Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005
Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2005
Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2005
Par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību