Vienpadsmitā nodaļa. DĀVINĀJUMS (1912. – 1933.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019
Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

14.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2019
Apdāvinātā atbildība, ja dāvana atsavināta un vairs neatrodas apdāvinātā mantā

2018. gads

J 30.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2018
Valsts nodeva prasībā par piedziņas vēršanu uz atdāvināto mantu

2017. gads

2014. gads

J 19.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-590/2014
Civillikuma 1927.panta piemērošana, izskatot kreditora prasījumu par parāda piedziņas vēršanu uz dāvināto mantu

2013. gads

J 25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013
Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

J 27.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2013
Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšanas termiņi un kārtība

2012. gads

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2012
Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšana no trešās personas visas mantas dāvinājuma gadījumā

2009. gads

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-254/2009
Par prasījumu tiesai izvērtēt pušu gribu par dāvinājuma raksturu (atlīdzības nozīmē)

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009
Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu

2007. gads

2006. gads

J 18.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2006
Par darījuma dalībnieku labticību un nelabticību, ja darījums noslēgts prāvas laikā

2005. gads

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005
Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005
Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

2004. gads