Astotā nodaļa. MANTOJUMA TIESĪBAS IZBEIGŠANĀS UN ZAUDĒŠANA (766.–840.pants)

Drukas versija

2015. gads

J 04.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2015
Likumiskā mantinieka gribas mantot izteikšanas kārtība, ja mantojumu atraida testamentārais mantinieks

2009. gads

2008. gads

11.06.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2008
Mantošanas kārtība pirmajā šķirā, mantiniekam atraidot mantojumu