Piektā nodaļa. MANTOJUMA ATKLĀŠANĀS, APSARDZĪBA UN MANTOJUMA PRASĪBA (655. – 686.pants)

Drukas versija

2018. gads

J 17.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2018
Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

12.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2018
Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

J 01.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2018
Pēc kreditora iesnieguma uzsāktas mantojuma lietas vešanas aspekti

2017. gads

15.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2017
Sludinājums par mantojuma atklāšanos, ja mantiniekam iecelts aizgādnis

2016. gads

J 29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

2011. gads

J 28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2011
Prasības pieteikuma priekšmets lietās par mantojuma tiesību atzīšanu un mantojuma izprasīšanu

2008. gads

2007. gads