Trešā nodaļa. TESTAMENTĀRĀ MANTOŠANA (418. – 638.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 21.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2019
Testatora pēdējās gribas rīkojumā ietverto norādījumu robežas

17.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2019
Privāta testamenta taisīšanā pieaicināto liecinieku vienlaicīgas klāt neesības ietekme uz testamenta spēku

2017. gads

2016. gads

2013. gads

J 25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013
Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

2009. gads

J 09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009
Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

2005. gads

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005
Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru