Ceturtā nodaļa. AIZBILDNĪBA UN AIZGĀDNĪBA (216. – 381.pants)

Drukas versija

2017. gads

2007. gads

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007
Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

2004. gads

J 03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004
Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde