Ceturtā nodaļa. AIZBILDNĪBA UN AIZGĀDNĪBA (216. – 381.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020
Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

Lai noteiktu, vai sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējs ir uzskatāms par patērētāju, izšķirošs ir līdzēju statuss attiecīgā līguma noslēgšanas brīdī. Patērētāja statuss nav atkarīgs no personas faktiskajām zināšanām un prasmēm līguma slēgšanas brīdī, līdz ar to nav nozīmes tam, ka šī persona var kļūt par speciālistu attiecīgo pakalpojumu jomā nākotnē.

2019. gads

2017. gads

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2017
Rīcībspējas ierobežojuma noteikšana

Rīcībspējas ierobežošanas tiesiskais regulējums vērsts uz to, lai nodrošinātu personas pamattiesību (tiesības uz privāto dzīvi) ievērošanu. Pirms rīcībspējas ierobežojuma kā galējā līdzekļa noteikšanas, tiesai jāapsver, vai nepastāv saudzīgāks veids personas rīcībspējas ierobežošanai un vai mērķi, kura dēļ tiek prasīts noteikt ierobežojumu, nav iespējams sasniegt ar citu līdzekli, mazāk iejaucoties personas privātajā dzīvē.

Tiesas nolēmumam par rīcībspējas ierobežojumu jāpierāda saikne starp faktiskajām spējām un rīcībspējas ierobežošanu. Personas rīcībspēja ierobežojama minimālajā apmērā tikai vienīgi, lai sasniegtu to mērķi, kura dēļ notiek iejaukšanās personas privātajā sfērā. Lemjot par iespējamiem rīcībspējas ierobežojumiem, cik vien iespējams, jāņem vērā pašas personas vēlmes.

2007. gads

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007
Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

Saskaņā ar Civillikuma 361.pantu aizgādībā esošo garā slimo darbība, sevišķi viņu mantas atsavinājumi, nav spēkā. Tas pats attiecas arī uz darbībām, ko viņi pirms aizgādības iecelšanas izdarījuši gara slimības stāvoklī (Civillikuma 361.pants).

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2007
Par bērna tiesību uz mājokli aizsardzību

Noslēdzot vienošanos par īrnieka un viņa ģimenes locekļu atteikšanos no dzīvokļa privatizācijas un dzīvokļa privatizāciju uz trešās personas vārda, īrnieka nepilngadīgo ģimenes locekļu tiesību nodrošināšanai nepieciešama bāriņtiesas piekrišana (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, Bāriņtiesu likuma 18., 21.pants).

2004. gads

J 03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004
Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde