Ceturtā nodaļa. AIZBILDNĪBA UN AIZGĀDNĪBA (216. – 381.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020
Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

2019. gads

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019
Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

2017. gads

2007. gads

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007
Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

2004. gads

J 03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004
Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde