Otrā nodaļa. VECĀKU UN BĒRNU SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI (146. - 205.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020
Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

11.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2020
Morālā kaitējuma atlīdzība par saskarsmes tiesību liegšanu

2019. gads

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

J 2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019
Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

2018. gads

2017. gads

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[C]/2017
Dzimumšūnu donora un bērna ģenētiskā vecāka nošķiršana

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2017
Valsts pienākums sniegt atbalstu bērnu augšanai un attīstībai

2016. gads

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli; Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli

J 2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-2016
Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšana

2015. gads

J 20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

J 07.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1478/2015
Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

J 2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]-/2015 un tiesnešu Intara Bistera un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Ar tiesas nolēmumu nodibinātas „viena vecāka atsevišķas aizgādības” un „aizgādības tiesību atņemšanas” pamats un tiesiskās sekas

2014. gads

J 30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas
Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

J 2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014
Kritēriji viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai

2013. gads

J 2013. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2013
Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

2012. gads

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

J 2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2012
Civillikuma 156.pants nav piemērojams tādiem gadījumiem, kad persona atzinusi paternitāti, apzinoties, ka nav bērna miesīgais tēvs

2011. gads

J 18.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-863/2011
Mainīgo izdevumu pozīcijas prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu

2010. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/2009
Par uzturlīdzekļu piedziņu mātei, kuras bērns ar īpašām vajadzībām atrodas pilnā valsts aprūpē

2008. gads

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-440/2008
Par vecāku uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu līdz bērns var pats sevi uzturēt

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/2008
Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-729/2007
Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

J 29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-556/2007
Par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu mainoties apstākļiem, bet pastāvot vecāku vienošanās par noteiktu uzturlīdzekļu apmēru

2005. gads

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-305/2005
Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

J 19.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2005
Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam