Pirmā nodaļa. LAULĪBA (26. - 145.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2020
Laulātā atsevišķās mantas atvietošana

2019. gads

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/2019
Atlīdzības par ieguldījumu otra laulātā mantā tiesiskais pamats

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019
Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

J 2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2019
Individuālā komersanta un laulāto kopīgās mantas norobežojums

2018. gads

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2018
Laulāto kopīgas mantas sadale, ja tā skar kopīgā bērna intereses

2017. gads

05.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-245/2017
Laulāto kopīgā manta un tās vienlīdzīga sadalījuma priekšnoteikumi

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2017
Termiņa aprēķināšana maksājumiem bijušajam laulātajam iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai un šī maksājuma apmēra noteikšana

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017
Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

2016. gads

02.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2135/2016
Pārdzīvojušā laulātā pienākums pierādīt līdzdalību mantas iegūšanā

J 2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2016
Laulības laikā otra laulātā atsevišķajā mantā izdarīto ieguldījumu atlīdzināšana, šķirot laulību

2012. gads

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2012
Divu personu faktiskās kopdzīves juridiskais statuss

2011. gads

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2011
Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2011
Par laulātā tiesībām iegūt īpašumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas ir zemnieku saimniecības manta

2010. gads

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-666/2010
Par tiesībām dzīvokļa īpašumu kā laulātā atsevišķas mantas, kas neietilpst laulāto kopīgās mantas sastāvā, atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā

2009. gads

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009
Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu

2008. gads

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/2008
Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

J 14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2008
Par laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2007
Par dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu ar šķirto laulāto, ja kopīpašums izbeigts, izmaksājot kompensāciju par īpašuma daļu

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-707/2007
Par pienākumu bijušajam laulātajam nodrošināt iepriekšējo labklājības līmeni vai uzturu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu

2005. gads

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2005
Par laulāto kopīgās mantas rašanās tiesiskajiem aspektiem

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005
Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu