Ceturtā nodaļa. SERVITŪTI (1130. – 1259.pants)

Drukas versija

2019. gads

13.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1541/2019
Pieteikums par pagaidu noregulējumu pirms servitūta nodibināšanas

2018. gads

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2018
Personālservitūta nostiprināšana zemesgrāmatā

2017. gads

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2017
Nepieciešamie nosacījumi nākotnē ierīkojama ceļa servitūta nodibināšanai

2016. gads

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2016
Pienākums pierādīt servitūta pastāvēšanu

12.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2016
Servitūta apmēra noteikšana, nodibinot servitūtu; servitūta nodibināšanas pamatojums

2014. gads

J 30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014
Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam

J 31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014
Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

2013. gads

2010. gads

J 15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010
Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

2009. gads

2008. gads

2007. gads

J 15.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2007
Lemjot jautājumu par administratīvā akta atcelšanu, tiesai jāpārbauda ar to noteiktā servitūta atbilstība likuma normām un lietas faktiskajiem apstākļiem (Civillikuma 1135., 1146., 1159.pants)

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2007
Servitūta nodibināšana, ja uz nekustamu īpašumu guļ hipotēka

2006. gads

2005. gads

2004. gads

J 08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004
Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu