Piektā nodaļa. REĀLNASTAS (1260. – 1277.pants)

Drukas versija

2014. gads

J 30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014
Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam