Pirmā nodaļa. DAŽĀDAS LIETU ŠĶIRAS (841. – 874. pants)

Drukas versija

2019. gads

J 28.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2019
Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019
Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

2017. gads

22.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2017
Lietai taisīto derīgo izdevumu apmēra noteikšana

2016. gads

30.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2016
Ieķīlāta nekustama manta nerada nedz ķīlas ņēmējam, nedz cesionāram īpašuma tiesības uz to ar ieilgumu

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016
Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

J 07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Cietušā tagadējās mantas samazinājuma izpratne (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

2014. gads

J 31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014
Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

2013. gads

2008. gads

J 27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2008
Par bijušo akcionāru tiesībām saņemt dividendes

J 19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2008
Par blakus lietas piederuma tiesiskā rakstura noskaidrošanu

2007. gads