Ceturtā apakšnodaļa. HIPOTĒKA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (1367.-1380.pants)

Drukas versija

2017. gads

J 23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-381/2017
Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas

2016. gads

22.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1119/2016
Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

2015. gads

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2013. gads

J 28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-812/2013
Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

2010. gads

2004. gads

J 08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004
Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu