Ceturtā apakšnodaļa. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS (1036.-1066.pants)

Drukas versija

2019. gads

2017. gads

08.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2017
Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

2016. gads

J 30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2016
Ikviena kopīpašnieka tiesības prasīt nomas maksu uz likuma pamata pastāvošu piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaros

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016
Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

29.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2016
Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

28.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2016
Pienākums pierādīt īpašuma tiesību pāreju

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012
Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2012
Nekustamas un kustamas lietas labticīga ieguvēja aizsardzība un noslēgto darījumu spēkā esamība

J 09.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2012
Kultūras pieminekļa vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas īpašnieka tiesības un pienākumi

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKC-5/2020)
Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

2011. gads

J 02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

2010. gads

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

2008. gads

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-416/2008
Par nosacījumiem īpašuma prasības apmierināšanai

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

2006. gads

J 18.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2006
Par darījuma dalībnieku labticību un nelabticību, ja darījums noslēgts prāvas laikā

2005. gads

J 02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2005
Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojumu tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta piemērošanas īpatnībām

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2005
Par Civillikuma 1041. un 1044. panta piemērošanu labticīgam ieguvējam

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005
Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

2004. gads