Pirmā apakšnodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (927.-929.pants)

Drukas versija

2013. gads

J 21.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1369/2013
Atzīmes tvērums Zemesgrāmatu likuma 46.panta ceturtās daļas kontekstā

J 23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013
Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

2012. gads

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2012
Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2012
Nekustamas un kustamas lietas labticīga ieguvēja aizsardzība un noslēgto darījumu spēkā esamība

2011. gads

J 02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

2010. gads