Trešā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA IZBEIGŠANĀS (1032.-1035.pants)

Drukas versija

2019. gads

2018. gads

2012. gads

J 26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012
Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums