11.nodaļa. TREŠĀS PERSONAS (78.-81.pants)

Drukas versija

2019. gads

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019
Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019
Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

2013. gads

J 22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013
Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

2007. gads

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2007
Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

2005. gads

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005
Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

2004. gads

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-713/2004
Par Civilprocesa likuma 427. panta pirmās daļas 4. punkta piemērošanas nosacījumiem