12.nodaļa. PĀRSTĀVJI (82.-87.pants)

Drukas versija

2019. gads

30.09.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-954/2019
Procesuālās ekonomijas princips pārstāvniecības tiesību konstatēšanā

J 31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019
Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019
Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

2018. gads

13.11.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1703/2018
Advokāta ordera neiesniegšanas un nepareizi noformēta advokāta ordera iesniegšanas nošķiršana

17.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-84/2018
Tiesvedības valoda un pārstāvja nepielaišana valsts valodas nezināšanas dēļ, ja viņš pats nodrošinājis tulku

2017. gads

J 27.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2017
Advokātam izvirzītās prasības pārstāvības tiesību noformēšanā

J 08.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1165/2017
Amatpersonas pilnvarojuma apjoma noformēšana

2016. gads

02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-996/2016
Lietas dalībnieku tiesiskā statusa tvērums Civilprocesa likuma 88. panta pirmās daļas izpratnē

2015. gads

J 26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

J 09.02.2015. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-2034/2015
Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

J 28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

2014. gads

2012. gads

J 21.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1039/2012
Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-55/2012
Sabiedrības valdes procesuālās tiesības un pilnvaru apjoms

J 18.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2012
Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

2011. gads

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011
Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

J 23.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2011
Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

2008. gads