14.nodaļa. PROKURORS (90. un 91.pants)

Drukas versija

2017. gads

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/2017
Ja Ģenerālprokuratūra civillietā ir atbildētājas statusā, tad nav tiesiska pamata tās atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos

21.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-210/2017
Prokurora tiesības celt prasību par daudzdzīvokļu ēkas kopīpašumā esošo telpu privatizāciju pašvaldības un tās iedzīvotāju kopuma interesēs

2016. gads

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-334/2016
Prokurora pieaicināšana vienlīdzīgai personas interešu aizsardzībai

2010. gads

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

2008. gads

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas