3.nodaļa. CIVILTIESISKO STRĪDU PAKĻAUTĪBA UN PIEKRITĪBA (23.-32.1pants)

Drukas versija

2020. gads

2019. gads

J 04.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1003/2019
Sūdzības par zvērināta notāra nepareizu rīcību vai atteikšanos izpildīt amata pienākumus pārbaudes kompetence

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019
Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

2018. gads

27.04.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-815/2018
Pārrobežu mantojuma lietā piemērojamās jurisdikcijas un likuma izvēle

J 23.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2018
Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

2017. gads

03.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2017
Parādnieka dzīves vietas esība Latvijā kā obligāts nosacījums pieteikuma par saistību bezstrīdus izpildīšanu izskatīšanai

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2017
Strīdu par autoceļu reģistrēšanu pakļautība

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2017
Strīdu par prettiesiskas rīcības konstatēšanu kriminālprocesā pakļautība

2016. gads

16.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2180/2016
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

J 24.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1166/2016
Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

J 31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2016
Strīda par pierādījuma viltojumu pakļautība

2015. gads

J 29.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2015
Strīdu par pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu atgūšanu pakļautība

2013. gads

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

2012. gads

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

2011. gads

J 12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1319/2011
Vienošanās par jurisdikciju strīdu izšķiršanā

2010. gads

2007. gads

J 04.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1019/2007
Par prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007
Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2007
Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai