6.nodaļa. TIESAS PAZIŅOJUMI, IZSAUKUMI UN TIESAS DOKUMENTU PIEGĀDĀŠANA UN IZSNIEGŠANA (54.-60.pants)

Drukas versija

2019. gads

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019
Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

2018. gads

2017. gads

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017
Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2017
Civilprocesa likuma 56.panta piektās daļas un 56.2panta tvērums

2013. gads

2012. gads

J 01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012
Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

2011. gads

J 23.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2011
Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

2008. gads