8.nodaļa. PROCESUĀLĀS SANKCIJAS (65.-70.pants)

Drukas versija

2015. gads

J 22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015
Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas piemērošana

J 13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

J 28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

2014. gads

J 26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

2013. gads

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012
Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

J 19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2012
Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

2011. gads

J 17.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-923/2011
Par tiesvedību civillietā regulējošo tiesību normu spēku laikā

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011
Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010
Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

2009. gads

J 26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-878/2009
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

J 25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009
Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008
Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

2007. gads

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007
Par lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007
Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

2006. gads

2005. gads

J 16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005
Lēmuma par naudas soda uzlikšanu pārsūdzēšana