19.nodaļa. PRASĪBAS NODROŠINĀŠANA (137.-146.pants)

Drukas versija

2019. gads

2017. gads

17.10.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1587/2017
Pieteikuma par prasības nodrošinājuma atcelšanu izvērtējums

J 12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

2014. gads

J 29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-3133/2014
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetence, izskatot ar tiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanu pamatotu nostiprinājuma lūgumu par ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu

2013. gads

J 04.12.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2021/2013
Latvijā atzīta ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes nosacījumi

J 24.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1654/2013
Tiesas kompetences robežas prasības nodrošināšanas pieteikuma izskatīšanā, izvērtējot prasības pirmšķietamo (prima facie) juridisko pamatojumu

2012. gads

J 20.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1644/2012
Prasības nodrošinājuma jautājuma izskatīšanā izvērtējamie apstākļi

2011. gads

J 06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-951/2011
Prasības nodrošinājums maksātnespējas procesā

2009. gads

J 23.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-784/2009 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību Zemegrāmatu nodaļā

2007. gads

J 04.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1019/2007
Par prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007
Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

2006. gads

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2006
Lēmuma par aizlieguma atzīmi nekavējoša izpildīšana

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-135/2006
Nostiprinājuma lūgums, kas pamatots uz tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanas atzīmes nekavējošu ierakstīšanu, nav pielīdzināms nostiprinājuma lūgumiem, kādus iesniedz tiesiska darījuma dalībnieki, un tas izpildāms nekavējoši

J 11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006
Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

2004. gads