23.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANAS ATLIKŠANA (209.-213.pants)

Drukas versija

2017. gads

29.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/2017
Lietas izskatīšana bez lietas dalībnieka klātbūtnes

2015. gads

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

2013. gads

J 14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums