24.nodaļa. TIESVEDĪBAS APTURĒŠANA CIVILLIETĀ (214.-218.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 29.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-426/2020
Tiesību pārņemšanas neiespējamība, ja tiesvedības laikā miris atbildētājs – sabiedrības valdes loceklis

2019. gads

11.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1506/2019
Tiesvedības apturēšana lietā par komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019
Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

2018. gads

15.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-443/2018
Izsoles akta apstiprināšanas tiesiskuma izvērtēšana, atsaucoties uz citu tiesvedību

2016. gads

17.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1991/2016
Administratīvā procesa iestādē ietekme uz civiltiesisku strīdu izskatīšanu

J 11.10.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1401/2016
Prasītāja lūguma par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai izvērtēšana

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas.
Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas.
Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

2014. gads

J 29.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2247/2014
Tiesvedības apturēšana, ja vēl nav izšķirta administratīvā kārtībā izskatāma lieta

2012. gads

J 28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012
Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu