29.1 nodaļa. LIETAS, KAS IZRIET NO AIZGĀDĪBAS UN SASKARSMES TIESĪBĀM (244.1 – 244.14 pants)

Drukas versija

2017. gads

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

2015. gads

J 2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2015
Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību; Noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

2014. gads

J 2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014
Bērna tiesību prioritāte, izšķirot arī vecāku mantiskos strīdus