50.nodaļa. SAISTĪBU BEZSTRĪDUS PIESPIEDU IZPILDĪŠANA (400. – 406.pants)

Drukas versija

2019. gads

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019
Pieteikumā par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi norādāmā summa, ja saistības apmērs pārsniedz zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas apmēru

2017. gads

J 21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017
Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

03.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2017
Parādnieka dzīves vietas esība Latvijā kā obligāts nosacījums pieteikuma par saistību bezstrīdus izpildīšanu izskatīšanai

2016. gads

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016
Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016
Apvērsuma prasības termiņa nokavējuma sekas

2015. gads

J 23.01.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1908/2015
Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

21.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2015
Civilprocesa likuma 195.panta noteikumu piemērošana saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas lietās

2014. gads

J 12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014
Apvērsuma prasības iesniegšanas termiņa jēdziens

J 25.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2014
Apvērsuma prasības saturs Civilprocesa likuma 406.panta izpratnē

J 04.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2014
Zvērināta notāra apliecība kā pierādījums pirmstiesas brīdinājuma izsniegšanai parādniekam

2013. gads

J 14.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-398/2013
Kreditora tiesību aizsardzība, ja saistības, kas nodrošināta ar komercķīlu, izpilde nav panākta bezstrīdus piespiedu izpildīšanas ceļā

J 22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013
Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

2012. gads

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012
Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

J 01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012
Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012
Apvērsuma prasības celšana pēc Civilprocesa likuma 49.nodaļas noteikumiem

2011. gads

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011
Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2011
Saistību bezstrīdus piespiedu izpilde pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta

2010. gads

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/2010
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

2009. gads

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-79/2009
Par tiesiskajām sekām, piemērojot Civilprocesa likuma 402.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktu

J 22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2009
Par tiesneša lēmuma saturu un likumīgo spēku

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

2008. gads

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-85/2008
Par Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu

J 27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2008
Par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus prasījumos par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

J 20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008
Par bezstrīdus piespiedu saistības nodošanu izpildei, ja tā saistīta ar nosacījumiem, kuru iestāšanās iepriekš ir jāpierāda

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

2007. gads

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-16/2007
Par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

2006. gads

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2006
Tiesības pieprasīt kredīta atmaksu pirms termiņa, ja kredītņēmējs kavē kādu no kredīta pamatsummas vai procentu maksājumiem