31.nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (251.-258.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019
Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

2011. gads

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011
Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

2007. gads

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007
Par kreditoru pretenziju strīdu risināšanas kārtību

2006. gads

2005. gads

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005
Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu