45.1 nodaļa. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA LIETAS (341.1-341.11 pants)

Drukas versija

2019. gads

13.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2019
Tiesas pienākumi, ja attiecībā uz parādnieku īsā laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

2015. gads

29.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2015
Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izvērtēšana atbilstoši šī procesa mērķim

2014. gads

J 30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-28/2014
Kreditoru vienlīdzības principa ievērošanas nosacījums tiesiskās aizsardzības procesā (TAP)

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2014
Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

2013. gads

J 23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2013
Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam pievienojamie materiāli un to pārbaude

J 11.09.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-38/2013
Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012
Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

2010. gads

J 03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-975/2010
Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā