46.2 nodaļa. FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS LIETAS (363.21-363.36 pants)

Drukas versija

2019. gads

J 11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par parādnieka izredzēm tikt atbrīvotam no saistību dzēšanas procedūras ietvaros neizpildītām saistībām

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par fiziskās personas godprātību saistību dzēšanas plāna izpildē

2018. gads

J 29.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2018
Kreditoru prasījumu apmierināšana saistību dzēšanas procedūras laikā

J 26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018
Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

2016. gads

J 26.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2016
Kreditora tiesības saņemt apmierinājumu no parādnieka, ja viņš nav bijis informēts par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku citā valstī

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-11/2016
Individuālā komersanta maksātnespējas procesa hronoloģiskā prioritāte

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas.
Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

J 08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

J 30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-19/2014
Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process

2013. gads

J 04.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2013
Ķīlas (hipotēkas) ņēmēja aizsardzības nosacījumi maksātnespējas procesā

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-15/2012
Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts

2010. gads

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-192/2010
Par nodrošināto kreditoru prasījumu apmierināšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā