52.nodaļa. APELĀCIJAS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA (413. – 424.pants)

Drukas versija

2018. gads

13.11.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1703/2018
Advokāta ordera neiesniegšanas un nepareizi noformēta advokāta ordera iesniegšanas nošķiršana

2015. gads

J 26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1627/2012
Lietas dalībnieka izvēles tiesības kādā daļā pārsūdzēt spriedumu

J 14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-886/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

2009. gads

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1183/2009
Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

2007. gads

2006. gads