53.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS INSTANCĒ (425. – 431.pants)

Drukas versija

2020. gads

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020
Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

2019. gads

30.09.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-954/2019
Procesuālās ekonomijas princips pārstāvniecības tiesību konstatēšanā

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019
Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

2018. gads

13.11.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1703/2018
Advokāta ordera neiesniegšanas un nepareizi noformēta advokāta ordera iesniegšanas nošķiršana

18.09.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1425/2018
Apelācijas tiesvedības izbeigšana, ja apelācijas sūdzības iesniedzējs paziņojis par neierašanās iemesliem

J 28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2018
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja pārsūdzēta tiesību pārkāpuma izdarīšana, bet nav apstrīdēts par šo pārkāpumu piemērotais tiesiskās aizsardzības līdzeklis

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2018
Laulāto kopīgas mantas sadale, ja tā skar kopīgā bērna intereses

2017. gads

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2017
Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017
Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

2016. gads

02.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2016
Apelācijas instances tiesas iespējas novērst procesuālās līdztiesības principa neievērošanu pirmās instances tiesā

2014. gads

J 06.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2014
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja tiesa pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai

2012. gads

J 28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

2011. gads

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2011
Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011
Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

J 15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010
Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2010
Par pirmās instances tiesas lēmumu pārsūdzēšanu

2009. gads

J 09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-775/2009
Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007
Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007
Par lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu

2006. gads

2004. gads

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-713/2004
Par Civilprocesa likuma 427. panta pirmās daļas 4. punkta piemērošanas nosacījumiem