56.nodaļa. KASĀCIJAS SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA (450. – 463.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019
Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

12.07.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-769/2019
Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

2018. gads

2016. gads

24.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1514/2016
Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums pamatot nespēju samaksāt drošības naudu

2015. gads

J 09.02.2015. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-2034/2015
Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

J 30.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-3/2015
Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

2013. gads

J 14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums; kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

2012. gads

J 25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2207/2012
Izņēmums no drošības naudas iemaksas noteikumiem

2011. gads

J 17.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-923/2011
Par tiesvedību civillietā regulējošo tiesību normu spēku laikā

J 02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2010. gads

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

2008. gads

2007. gads

J 28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2007
Par vainas noteikšanu zaudējumu atlīdzināšanas gadījumā par izraisīto ceļu satiksmes negadījumu