Vienpadsmitā sadaļa. Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana (478. – 485.3 pants)

Drukas versija

2019. gads

2018. gads

J 26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018
Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

2017. gads

09.11.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1420/2017
Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

30.05.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1287/2017
Vērtēšanas kritēriji, pieņemot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu šajā lietā

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017
Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

2016. gads

16.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-54/2016
Civilprocesa likuma 479.panta 4.punkta normas sastāva pazīmes

27.07.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-35/2016
Uz vairākiem patstāvīgiem prasības noraidījuma pamatiem balstīta sprieduma atcelšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

J 31.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-13/2016
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums kā jaunatklāts apstāklis

2015. gads

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-20/2015
Lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšana par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai kā jaunatklāts apstāklis darba samaksas piedziņas lietā pieņemta sprieduma izpildīšanas pagriezienā

2013. gads

J 21.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-3/2013
Starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmuma jēdziens pieteikumā par jaunatklātiem apstākļiem pilsonības atņemšanas lietā

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

2011. gads

J 08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1174/2011
Civilprocesa likuma 479.panta sestās daļas skaidrojums

J 02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-824/2007
Par Civilprocesa likuma 478.panta trešās daļas piemērošanu

2005. gads

J 16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005
Lēmuma par naudas soda uzlikšanu pārsūdzēšana