72.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ DARBA SAMAKSU, TAI PIELĪDZINĀTAJIEM MAKSĀJUMIEM UN CITĀM NAUDAS SUMMĀM (592. – 599.pants)

Drukas versija

2013. gads

J 12.07.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1859/2013
Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu