77.nodaļa. ĀRVALSTU TIESU NOLĒMUMU ATZĪŠANA UN IZPILDĪŠANA (636. – 644.5pants)

Drukas versija

2018. gads

22.05.2018. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1035/2018
Ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšana, ja tas, iespējams, nav savienojams ar citu šajā pašā valstī pasludinātu nolēmumu

J 29.06.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2018
Ar šķīrējtiesas procesu saistīta ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšana un izpilde

2017. gads

30.08.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-414/2017
Tiesāšanās izdevumu prasījums kasācijas instances tiesā

2016. gads

J 16.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1196/2016
Regulas Nr.44/2001 piemērojamība lietās par tādu ārvalsts tiesu nolēmumu izpildi, kas pēc būtības izskatītas šķīrējtiesā

2015. gads

J 20.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2344/2015
Dokumentu tulkojuma valoda un to pieņemšanas atteikuma tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulas (EK) Nr.1393/2007 „Par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs” 8.panta 1.pu

J 13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015
Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

2014. gads

J 31.10.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2793/2014
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula) piemērošana, izskatot jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 02.07.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1255/2014
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” piemērošana (aizmugurisks spriedums, sabiedriskās kārtības klauzula), izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

2013. gads

J 04.12.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2021/2013
Latvijā atzīta ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes nosacījumi

J 19.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1194/2013
Regulas Nr.1346/2000 un Brisele I regulas piemērošana, pārbaudot ar maksātnespējas procedūru saistītu lietu piekritību ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā

J 15.05.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-955/2013
Jautājumi Eiropas Savienības Tiesai par Padomes regulas (EK) Nr.44/2001 (2000.gada 22.decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Brisele I regula) 1.panta (civillietas vaikomerclietas jēdziens), 22.panta 2.pu

J 13.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1/2013
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1. (sabiedriskās kārtības klauzula) un 2.punkta (aizmugurisks spriedums) piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tie

2012. gads

J 29.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2269/2012
Izņēmumi no vispārējā jurisdikcijas principa par atbildētāja domicilu

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-953/2012
Procesuālās atšķirības, pārsūdzot lēmumus par ārvalsts tiesas un ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā

2010. gads

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1167/2010
Eiropas Savienības Padomes regulas Nr. 44/2001 54.pantā paredzētās apliecības nozīme lietās par ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanu; aizmuguriska tiesas sprieduma, ar kuru lieta izspriesta pēc būtības, nevērtējot ne prasības priekšmetu, ne pamatu, un kurā nav norādīts neviens arguments par prasības pamatotību, atbilstība Eiropas Savienības pamattiesību Hartas 47.pantam (prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Savienības Tiesai)

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-395/2010
Par tiesas kompetenci ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanas procesā

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2010
Par ārvalsts tiesas nolēmuma neatzīšanas pamatu