Civillikums

Drukas versija

2014. gads

J 23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 27.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1683/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Darbiniekam uz darba līguma pamata izmaksāto summu atprasīšanas tiesība (Darba likuma 78.pants)

2013. gads

J 26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1316/2013
Noilguma termiņa par darba samaksas piedziņu izvērtēšana

2012. gads

J 14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1402/2012
Civillikuma normu piemērošana darba līguma noteikumu iztulkošanā

J 03.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1057/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu pēc būtības (Civilprocesa likuma 426.panta pirmā daļa)

2009. gads

J 06.10.2009. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1012/2009
Tikumības un savstarpējas taisnprātības apsvērumi kā darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats

2008. gads

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2008
Par vienošanās darba līguma grozījumiem nodibināšanas brīdi

2007. gads

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2007
Darbinieka civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2007
Noilgums darba algas un morālā kaitējuma prasījumos

2006. gads

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2006
Individuālā darba veicēja tiesiskais statuss un tā norobežošana no darba līguma

2005. gads

J 09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2005
Individuālā darba veicēja tiesiskais status un tā norobežošanu no darba līguma

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2005
Darbinieka mantiskā atbildība, ja viņa vainas dēļ notikusi autoavārija

2004. gads

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2004
Darba likuma pārejas noteikumu 5. punkta tulkojums