Civilprocesa likums

Drukas versija

2017. gads

30.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1320/2017
Atbilstoši Darba likuma 100. panta piektajai daļai pieteiktā darbinieka uzteikuma nepārsūdzamība

2015. gads

J 20.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1793/2015
Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ; Darba likuma 100.panta piektās daļas un 58. panta trešās daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienākums

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-20/2015
Lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšana par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai kā jaunatklāts apstāklis darba samaksas piedziņas lietā pieņemta sprieduma izpildīšanas pagriezienā

2014. gads

J 29.04.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2113/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Maza apmēra darba strīdu izskatīšanas kārtība. JUDIKATŪRAS MAIŅA

J 26.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1948/2014
Ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi un to atlīdzināšanas pienākums; sprieduma nekavējošas izpildes jēdziens

J 04.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2014
Pierādīšanas pienākuma sadale prasījumā par darba algas piedziņu sakarā ar darbinieka atrašanos komandējumā

2013. gads

J 12.07.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1859/2013
Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu

J 28.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1770/2013
Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1563/2013
Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1627/2012
Lietas dalībnieka izvēles tiesības kādā daļā pārsūdzēt spriedumu

J 15.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1327/2012
Ierēdņa prasījuma par piemaksas piedziņu pakļautība

J 03.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1074/2012
Darbinieka tiesības prasīt atjaunošanu darbā, ja atlaišanas pamats ir Darba likuma 100. panta pirmā daļa

J 03.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1057/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu pēc būtības (Civilprocesa likuma 426.panta pirmā daļa)

J 04.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2012
Uzteikuma atsaukuma forma un prasītāja aizstāšana viņa nāves gadījumā

J 21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-368/2012
Subjektīvā faktora ietekme uz objektīvā vērtējuma kritērijiem, lemjot par uzticības zaudēšanu

J 21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-269/2012
Sprieduma izpildes pagrieziens atlaišanas pabalsta izmaksas gadījumā

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

2011. gads

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-980/2011
Par sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, nekavējošas izpildes priekšnoteikumiem

2010. gads

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1084/2010
Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darba devēja uzteikumu darbinieka prettiesiskas rīcības dēļ

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010
Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-736/2010
Par pašvaldības iestāžu iekšējo lēmumu apstrīdēšanu

J 24.03.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2010
Lēmuma par zemessargu iesaisti dienesta uzdevumu izpildē ārpus līgumā paredzētā laika, par ko maksāts noteikts atalgojums, juridiskā daba

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2010
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2010
Darba uzteikuma izsniegšanas un saņemšanas tiesiskās sekas

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2010
Par ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, izpildot spriedumu par darba samaksu darbiniekam

2009. gads

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-899/2009 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
JUDIKATŪRAS MAIŅA. Darba piespiedu kavējuma kompensācija kā darba samaksas sastāvdaļa

J 09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-775/2009
Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/2008
Darba līguma uzteikuma termiņš un sprieduma izpildīšanas pagrieziens darba samaksas piedziņā

2007. gads

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007
Personas tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-67/2007
Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm