A daļa. Vispārīgie noteikumi (1.-16.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/2019
No Darba likuma 6.panta pirmās daļas izrietošās sekas

2018. gads

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-462/2018
Darba devēja uzteikuma termiņš darbinieku arodbiedrības biedram

J 06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2018
Termiņš prasījumiem, kas celti sakarā ar noteikumu par vienlīdzīgu darba samaksu pārkāpumu

2017. gads

J 14.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2017
Darbinieka atlaišana pārbaudes laikā, ja ar to pārkāpts nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums. „Citi apstākļi” kā diskriminācijas kritērijs Darba likuma 29.panta devītās daļas izpratnē

2014. gads

J 30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2425/2014
Jēdzienu„darbinieka nosūtīšana” un „komandējums” nošķiršana, izdevumu un dienas naudas aprēķināšana un izmaksa darbinieka nosūtīšanas gadījumā

2013. gads

J 28.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1770/2013
Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1482/2013
Pienākums pierādīt, ka darbinieks nav diskriminēts, ir darba devējam

J 26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1144/2013
Darba devēja pienākums saņemt arodbiedrības piekrišanu, ja darba līgums tiek uzteikts arodbiedrības biedram

2012. gads

J 19.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1979/2012
Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir bijis attaisnots darba kavējums; darba samaksas jēdziena tvērums

J 03.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1057/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu pēc būtības (Civilprocesa likuma 426.panta pirmā daļa)

2011. gads

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2011
Baznīcas tiesības uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 3. punktu

J 19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2011
Pašvaldības izpilddirekcija ir darba devējs Darba likuma izpratnē; tiesas kompetence, izvērtējot jautājumus par pašvaldības iestāžu funkciju organizēšanu; par funkciju nodošanu citam subjektam, ja tiek likvidēta pārvaldes iestāde

2010. gads

J 24.03.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2010
Lēmuma par zemessargu iesaisti dienesta uzdevumu izpildē ārpus līgumā paredzētā laika, par ko maksāts noteikts atalgojums, juridiskā daba

2009. gads

2008. gads

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2008
Vienošanās par konkurences ierobežojumu saistība ar Darba likuma 6. un 84. pantu

J 10.09.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-310/2008
Pagasttiesas priekšsēdētāja darba tiesisko attiecību regulējums

2007. gads

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-67/2007
Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm

2006. gads

2005. gads