B daļa. Darba koplīgums (17.-27.pants)

Drukas versija

2017. gads

2015. gads

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-952/2015
Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtīšanas gadījumā

Darba likuma 14.panta piektās daļas noteikumu izpildīšana pati par sevi neizslēdz Darba likuma 76.panta pirmās daļas piemērošanas iespēju. Līdz ar to darba devējam ir pienākums atlīdzināt arī tos darbinieka izdevumus, kuri tam radušies nosūtīšanas darbā rezultātā.

Tādēļ darba līguma noteikumam, kurā noteikta darba samaksas likme darbinieka nosūtīšanas gadījumā un kurš paredz uztura naudas iekļaušanu šajā darba samaksas likmē, jāatbilst vienlaikus gan Darba likuma 14.panta, gan 76.panta noteikumiem.

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/2012
Koplīguma nosacījumā un likumā noteiktā atlaišanas pabalsta kolīzija, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar publiskajā sektorā nodarbinātu personu

Koplīguma nosacījumā un likumā noteiktā atlaišanas pabalsta kolīzijas gadījumā darba devējai ir pienākums izmaksāt publiskajā sektorā nodarbinātai personai atlīdzību, kas noteikta nevis koplīgumā, bet gan likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 11. pantā.

2011. gads

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-849/2011
Termiņa aprēķināšanu darba tiesībās; Darba likuma 97. panta piemērošana

Tēze Nr.1. Atšķirībā no Civilprocesa likumā noteiktā termiņu skaitījuma, kas sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kas nosaka tā sākumu (Civilprocesa likuma 47. pants), darba tiesībās termiņu aprēķināšana sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu (Darba likuma 16. pants).

Tēze Nr.2. Termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā datumā. Par „attiecīgo datumu” atbilstoši vispārpieņemtajai izpratnei par mēneša garumu atzīstams pēdējā mēneša iepriekšējās dienas datums (mēneša termiņa tecējumam sākoties 8. decembrī, attiecīgais datums, kad beidzas mēnesis, ir 7. janvāris).

2010. gads

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1184/2010
Pašvaldības izpilddirektores tiesiskais statuss, parakstot darba koplīgumu

Pašvaldības izpilddirektore, parakstot darba koplīgumu, rīkojas nevis savā vārdā, bet gan cita tiesību subjekta, proti, pašvaldības vārdā, jo pašvaldība, tāpat kā jebkura cita juridiska persona, ir spējīga rīkoties tikai caur tās pārstāvjiem (amatpersonām). Tajā pat laikā tiesiskajās attiecībās ar pašvaldību izpilddirektore ir darba ņēmēja (darbiniece), kura saskaņā ar darba līgumu izpilda pašvaldības izpilddirektores pienākumus. Tādējādi izpilddirektore nav darba koplīguma slēdzējpuse, un uz viņu kā pašvaldības darbinieci ir attiecināmas koplīgumā paredzētās sociālās garantijas.

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010
Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss

Jebkurai prasībai atbilstoši Civilprocesa likuma 1. panta noteikumiem jābūt vērstai uz konkrēta tiesību vai interešu aizskāruma vai apstrīdējuma novēršanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 88. panta pirmo daļu personai pašai ir tiesības aizstāvēt savas aizskartās vai apstrīdētās tiesības. Citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses var aizstāvēt likumā paredzētos gadījumos. Šādas tiesības likuma „Par arodbiedrībām” 14. pantā un Darba likuma 26. pantā ir paredzētas darbinieku pārstāvošai aroda organizācijai, tādēļ persona, kuras interesēs lieta uzsākta, kļūst par prasītāju lietā.

2006. gads

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2006
Darba likuma 29. panta astotās un devītās daļas piemērošana

Konstatējot, ka Valsts meža dienests pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, tiesa daļēji apmierinājusi prasību un pamatoti atsaukusies uz Darba likuma 7., 9., 29.(8) pantu, jo Valsts civildienesta likuma 2. panta ceturtās daļas izpratnē valsts civildienesta tiesiskajās attiecībās piemērojamas darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu normas, ciktāl to nenosaka šis likums.