C daļa. Darba līgums (28.-129.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 06.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-428/2020
Atlaišanas pabalsta regulējums valsts vai pašvaldības institūcijā

J 28.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2020
Psiholoģiskā terora darbavietā jeb mobinga kvalifikācija

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020
Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

2019. gads

28.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1075/2019
Darba devēja pienākums pamatot dīkstāves noteikšanu

J 20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019
Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

J 20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019
Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās

J 20.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2019
Dīkstāve kā ārkārtēja situācija darba tiesiskajās attiecībās

J 20.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2019
Prasība tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku, kuram ir noteikta invaliditāte

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019
Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

2018. gads

J 18.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-926/2018
Darba piespiedu kavējuma jēdziens un izpratne

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-860/2018
Atlaišanas formulējuma grozīšana prasībā par atlaišanas pabalsta atmaksāšanu

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-462/2018
Maksimālais atstādināšanas ilgums darbinieku arodbiedrības biedram

J 24.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-361/2018
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtība

J 20.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-213/2018
Darba devēja uzteikumam izvirzāmās prasības, ja uzteikums pamatots ar apstākli, ka darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem

06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-149/2018
Sakarā ar sprieduma izpildes pagriezienu no lietas dalībnieka piedzenamā naudas summa

J 06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2018
Termiņš prasījumiem, kas celti sakarā ar noteikumu par vienlīdzīgu darba samaksu pārkāpumu

08.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2018
Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

2017. gads

30.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1320/2017
Atbilstoši Darba likuma 100. panta piektajai daļai pieteiktā darbinieka uzteikuma nepārsūdzamība

J 17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1295/2017
Noilguma termiņa piemērošana prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

J 10.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1271/2017
Darbinieka ar invaliditāti tiesības uz darba vietas saglabāšanu, ja darba līgumu prasīts izbeigt tiesā

J 17.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1267/2017
Morālā kaitējuma prezumpcija mobinga darbavietā gadījumā

J 27.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-792/2017
Darba devēja pienākums ievērot atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principus

J 27.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-792/2017
Uz noteiktu laiku noslēgtā darba līguma tiesiskā pamatotība

J 14.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2017
Darbinieka atlaišana pārbaudes laikā, ja ar to pārkāpts nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums. „Citi apstākļi” kā diskriminācijas kritērijs Darba likuma 29.panta devītās daļas izpratnē

14.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-551/2017
Darbinieku priekšrocību turpināt darba tiesiskās attiecības izvērtējuma pamats

J 20.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2017
Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc Darba likuma 101.panta piektās daļas

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2017
Darba līgumā vai likumā noteiktās procedūras pārkāpuma izvērtējums kopsakarā ar pieļautā pārkāpuma tiesiskajām sekām

J 09.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-461/2017
Darbinieka atstādināšanas un darba līguma uzteikuma institūta nošķiršana

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2017
Saistības maksāt atlīdzību par darba piespiedu kavējumu esība laikā

25.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2017
Maksātnespējīga uzņēmuma dīkstāves ietekme uz darba samaksas un atlaišanas pabalsta izmaksu apmēru

J 06.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-308/2017
Civilprocesa likuma 203.panta trešās un piektās daļas tvērums

2016. gads

22.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2274/2016
Dāvanas kā jebkura cita veida atlīdzība par darbu

09.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1817/2016
Ar darbinieku skaita samazināšanu saistīta darba devēja uzteikuma pamatojums

22.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1565/2016
Darbinieka pārejošas darbnespējas fakta nozīme, piemērojot Darba likuma 103. panta otro daļu un 109. panta trešo daļu

30.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1425/2016
Priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā

2015. gads

J 27.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1840/2015
Darba līguma uzteikšana darbiniekam, kura darbnespēja beidzas ar invaliditātes noteikšanu

J 20.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1793/2015
Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darbinieka darba līguma uzteikumu svarīgu iemeslu dēļ; Darba likuma 100.panta piektās daļas un 58. panta trešās daļas tvērums; uzteikuma pamatotības pierādīšanas pienākums

J 26.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1650/2015
Pedagogu un akadēmiskā personāla darba samaksas nosacījumi

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-952/2015
Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtīšanas gadījumā

2014. gads

J 30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2425/2014
Jēdzienu„darbinieka nosūtīšana” un „komandējums” nošķiršana, izdevumu un dienas naudas aprēķināšana un izmaksa darbinieka nosūtīšanas gadījumā

J 27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1818/2014
Atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana nepilna darba laika darbiniekiem

J 27.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1683/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Darbiniekam uz darba līguma pamata izmaksāto summu atprasīšanas tiesība (Darba likuma 78.pants)

J 28.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1609/2014
Virsstundu darba samaksa, ja nav ievērota rakstveida vienošanās forma; virsstundu darba tiesiskā regulējuma atšķirības normāla vai nepilna darba laika gadījumos

J 04.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2014
Pierādīšanas pienākuma sadale prasījumā par darba algas piedziņu sakarā ar darbinieka atrašanos komandējumā

2013. gads

J 06.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2504/2013
Atšķirīgas attieksmes aizlieguma atspēkošanas pienākums

J 22.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2455/2013
Pārkāpums bez attaisnojoša iemesla kā būtiska pārkāpuma pazīme

J 12.07.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1859/2013
Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu

J 28.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1770/2013
Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1563/2013
Pierādīšanas pienākums, ja prasītāja (darbinieka) tiesību aizskārums izpaudies no atbildētāja (darba devēja) puses negatīvi

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1482/2013
Pienākums pierādīt, ka darbinieks nav diskriminēts, ir darba devējam

J 08.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1219/2013
Darba likuma 101.panta piektajā daļā noteiktais apstāklis, kas liedz turpināt darba tiesiskās attiecības

J 26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1144/2013
Darba devēja pienākums saņemt arodbiedrības piekrišanu, ja darba līgums tiek uzteikts arodbiedrības biedram

J 26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1106/2013
Kolektīvās atlaišanas procedūras neievērošanas sekas

2012. gads

J 14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2031/2012
Prasības celšanas termiņa tecējuma sākums, ja darba līgums uzteikts darbinieka darbnespējas laikā

J 19.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1979/2012
Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir bijis attaisnots darba kavējums; darba samaksas jēdziena tvērums

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1618/2012
Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma pagarināšanas sekas

J 06.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1543/2012
Darba līguma uzteikums uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkta pamata, ja ir konstatēts Darba likuma 109. panta trešajā daļā noteiktais aizliegums

J 14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1402/2012
Civillikuma normu piemērošana darba līguma noteikumu iztulkošanā

J 26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1363/2012
Vidējās izpeļņas par visu darba piespiedu kavējuma laiku izmaksa, ja pastāv pamats darbinieku atjaunot iepriekšējā darbā, bet pēc viņa lūguma tiesa izbeidz darba tiesiskās attiecības ar tiesas spriedumu

J 25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1325/2012
Darbaspēju apliecinājums un vidējās izpeļņas tvērums

J 09.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1275/2012
Darba devēja pienākums pirms darba uzteikuma izvērtēt darbinieka pārkāpuma būtiskumu

J 05.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1226/2012
Uzteikuma atbilstības Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1.punktam izvērtēšana

J 03.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1074/2012
Darbinieka tiesības prasīt atjaunošanu darbā, ja atlaišanas pamats ir Darba likuma 100. panta pirmā daļa

J 03.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1057/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu pēc būtības (Civilprocesa likuma 426.panta pirmā daļa)

J 14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-886/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012
Darba likuma 58. panta trešās daļas un 74. panta otrās daļas tvērums

J 06.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-764/2012
Arodbiedrības piekrišanas nepieciešamība darbinieka atlaišanai, ja darbinieks, kurš ir arodbiedrības biedrs, nepiekrīt darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem

J 06.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-684/2012
„Apgrieztās pierādīšanas princips”, ja darbinieks norāda uz apstākļiem, kas pirmšķietami var liecināt par iespējamo diskrimināciju (Darba likuma 29. panta trešā daļa)

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-436/2012
Darba likuma 122. pantā minētā prasījuma tvērums celtās prasības mērķa kontekstā

J 04.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2012
Uzteikuma atsaukuma forma un prasītāja aizstāšana viņa nāves gadījumā

J 21.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-368/2012
Subjektīvā faktora ietekme uz objektīvā vērtējuma kritērijiem, lemjot par uzticības zaudēšanu

2011. gads

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-980/2011
Darba tiesisko attiecību izbeigšana iestādes likvidācijas gadījumā; sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, nekavējošas izpildes priekšnoteikumi

J 26.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-921/2011
Pierādīšanas pienākums strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

J 08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-879/2011
Arodbiedrības lēmums par darba līguma uzteikšanu tās biedram

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-849/2011
Termiņa aprēķināšana darba tiesībās; Darba likuma 97.panta piemērošana

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2011
Baznīcas tiesības uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 3. punktu

J 13.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-300/2011 (Sk. Judikatūras maiņu spriedumā Nr. 2672/2016)
Par darbinieka darba līguma uzteikumu atbilstoši Darba likuma 100.panta piektajai daļai

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-299/2011
Tiesas kompetence jēdziena „būtiski” izvērtējumā Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punktā

J 11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2011 (Sk. Judikatūras maiņu spriedumā Nr. SKC-2672/2016)
Tikumības un taisnprātības apsvērumi Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē (Sk. JUDIKATŪRAS MAIŅU spriedumā Nr.SKC-2672/2016)

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2011
Aizliegums uzteikt darba līgumu atvaļinājuma laikā

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2011
Tiesību normu kolīzija starp Publisko aģentūru likuma [22.03.2001.] 28. panta 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Darba likuma 45. panta ceturto daļu

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-281/2011
Kritērijs Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punkta un 90. panta pirmās daļas piemērošanai, kad darbiniekam par tiem pašiem pārkāpumiem jau ir piemēroti disciplinārsodi

J 19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2011
Par darba ņēmēja jēdziena attiecināšanu uz kapitālsabiedrības valdes locekli; par kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas (padomes, dalībnieku sapulces) tiesībām atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece

2010. gads

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1352/2010
Darba līguma uzteikuma spēkā stāšanās, ja tajā ir ietverts nosacījums

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1210/2010
Noilguma termiņš darba strīdos (Darba likuma 31., 123. pants); samaksa par dīkstāvi (Darba likuma 74. panta otrā daļa)

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1084/2010
Tiesā izvērtējamie jautājumi sakarā ar darba devēja uzteikumu darbinieka prettiesiskas rīcības dēļ

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010
Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence

J 03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-799/2010
Atlaišanas pabalsta izmaksa valsts iestādes darbiniekam

J 15.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-694/2010
Atlīdzības par darba piespiedu kavējumu aprēķināšana

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2010
Darba uzteikuma izsniegšanas un saņemšanas tiesiskās sekas

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2010
Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-289/2010
Darba līguma uzteikuma termiņš, ja darba līgumā vai koplīgumā paredzēti ilgāki uzteikuma termiņi

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2010
Darbnespēja un darba tiesisko attiecību izbeigšana pusēm savstarpēji vienojoties

J 13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2010
Par ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, izpildot spriedumu par darba samaksu darbiniekam

2009. gads

J 06.10.2009. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1012/2009
Tikumības un savstarpējas taisnprātības apsvērumi kā darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-896/2009
Darba devēja tiesības atsaukt darba līguma uzteikumu

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-891/2009
Darba devēja uzteikuma un atstādināšanas no darba tiesiskums

J 20.05.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-442/2009
„Labo tikumu” jēdziens, piemērojot Darba likuma 101. panta pirmās daļas 3. punktu

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-403/2009
Pašvaldības izpilddirektora atbrīvošana no darba

J 12.08.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2009
Komandējumā nosūtīta darbinieka izdevumu atlīdzināšana

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2009
Par darba devēja uzteikuma patiesās dienas noteikšanu; darba ņēmēja uzteikuma tiesiskais raksturs un sekas

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/2008
Darba līguma uzteikuma termiņš un sprieduma izpildīšanas pagrieziens darba samaksas piedziņā

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008
Par prokūrista tiesībām slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanu

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2008
Piecpadsmitgadīga bērna nodarbināšana brīvdienās

2007. gads

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-805/2007
Akciju sabiedrības valdes locekļa darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2007
Civillikuma noteikumu piemērošanu darba tiesiskajās attiecībās

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/2007
Atvaļinājuma kompensācija, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pārbaudes termiņa laikā

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2007
Darbinieka civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā

J 28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2007
Darba līguma uzteikums pārbaudes termiņa laikā

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-67/2007
Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2007
Noilgums darba algas un morālā kaitējuma prasījumos

2006. gads

J 20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-571/2006
Sprieduma izpildīšanas pagrieziens darba atlīdzības sakarā

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2006
Individuālā darba veicēja tiesiskais statuss un tā norobežošanu no darba līguma

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2006
Darba likuma 29. panta astotās un devītās daļas piemērošana

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2006
Darba likuma 122. panta tulkojumu kopsakarībā ar 31. pantu

2005. gads

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2005
Darbinieka mantiskā atbildība, ja viņa vainas dēļ notikusi autoavārija

2004. gads

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-591/2004
Darba līguma tiesiskuma apstrīdēšanas termiņš

J 19.05.2004. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2004 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU SPRIEDUMĀ Nr. SKC-404/2018)
Prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu var celt tiesā viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas

J 17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2004
Darba uzteikuma pamatojuma paplašināšanas nepieļaujamība tiesā

J 11.02.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2004
Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punkta un 102. panta tulkojums