Komerclikums

Drukas versija

2018. gads

08.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2018
Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

2017. gads

07.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-323/2017
Komercsabiedrības nepieaicināšana par lietas dalībnieku, lemjot par pārstāvību valdē

2011. gads

J 19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2011
Pašvaldības izpilddirekcija ir darba devējs Darba likuma izpratnē; tiesas kompetence, izvērtējot jautājumus par pašvaldības iestāžu funkciju organizēšanu; par funkciju nodošanu citam subjektam, ja tiek likvidēta pārvaldes iestāde

J 19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2011
Par darba ņēmēja jēdziena attiecināšanu uz kapitālsabiedrības valdes locekli; par kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas (padomes, dalībnieku sapulces) tiesībām atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece

2009. gads

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2009
Valsts akciju sabiedrības akcionāru sapulces lēmuma tiesiskums

J 13.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-88/2009
Par grūtnieces – SIA valdes locekles – atsaukšanu no amata, prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Kopienu Tiesai strīda izšķiršanā svarīga nozīme ir šādiemjautājumiem

2008. gads

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-437/2008
Darba tiesisko attiecību noformēšana ar valdes locekļiem

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008
Prokūrista tiesības slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšana

2007. gads

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-805/2007
Akciju sabiedrības valdes locekļa darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs