Likums "par pašvaldībām"

Drukas versija

2011. gads

J 19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2011
Pašvaldības izpilddirekcija ir darba devējs Darba likuma izpratnē; tiesas kompetence, izvērtējot jautājumus par pašvaldības iestāžu funkciju organizēšanu; par funkciju nodošanu citam subjektam, ja tiek likvidēta pārvaldes iestāde

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2011
Tiesību normu kolīzija starp Publisko aģentūru likuma [22.03.2001.] 28. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Darba likuma 45. panta ceturto daļu

2010. gads

J 08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1184/2010
Pašvaldības izpilddirektores tiesiskais statuss, parakstot darba koplīgumu

J 27.10.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-993/2010
Darba tiesisko attiecību izbeigšana ar pašvaldība izpilddirektoru, kurš ir ievēlēts par deputātu un sācis pildīt deputāta pienākumus

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-736/2010
Par pašvaldības iestāžu iekšējo lēmumu apstrīdēšanu

2009. gads

2003. gads

J 17.09.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2003
Domes priekšsēdētāja vietnieku nav pamata atzīt par pašvaldības darbinieku, attiecībā uz kuru pieņemtais lēmums vērtējams kā administratīvais akts