Dzīvojamo telpu īre

Drukas versija

2019. gads

J 30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019
Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

2018. gads

J 10.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2018
Lietas izskatīšanas robežas un princips iura novit curia – „tiesai pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara”

J 28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-194/2018
Pašvaldības kompetence, nosakot īres maksu dzīvojamām telpām, kas izīrētas, pašvaldībai sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

2017. gads

J 20.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/2017
Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2017
Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

08.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2017
Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

2016. gads

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-244/2016
Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

2014. gads

J 18.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2465/2014
Īrnieka prasības tiesības izvērtējums jautājumā par dzīvokļa jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā

2013. gads

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2013
Terminēta īres līguma pagarināšanas nosacījumi un tiesiskās sekas

2012. gads

J 26.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-401/2012
Īres maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums un tajā iekļaujamie apsaimniekošanas izdevumi

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2012
Īres maksas paaugstināšanas brīdinājuma kārtības ievērošana, mainoties izīrētājam

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2012
Divu personu faktiskās kopdzīves juridiskais statuss

2011. gads

J 14.12.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/2011
Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

J 12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2011
Īrnieka tiesības prasīt dzīvoklim nodarīto zaudējumu atlīdzību; dzīvokļa atbilstība īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām

J 11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011
Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

2010. gads

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

2009. gads

J 28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/2009
Par rakstveida brīdinājuma izsniegšanu īres tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā

2008. gads

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/2008
Par Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanu, izšķirot strīdus par īres līguma noslēgšanu

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2008
Par turētāja kā īpašnieka vietnieku valdījumā

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-151/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumiem

J 19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-122/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu

J 06.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

2007. gads

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-695/2007
Par īrnieka tiesībām izmitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus

J 20.06.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-488/2007
Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrnieku ar līdzvērtīgu dzīvojamo platību

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2007
Par likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.panta piemērošanu

2006. gads

J 05.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2006
Īrnieka bijušā laulātā tiesības celt prasību pret īrnieku par viņa dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu

J 25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2006
Prasību par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa var atzīt par pamatotu, ja ir ievērots likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta piemērošanas priekšnosacījums, ka īrniekam ir bijusi nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar īres līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, vai tādā pašā kārtībā nodrošināta iespēja saņemt pamatpakalpojumus

2005. gads

J 21.09.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2005
Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrniekam izīrētās telpas izmantošanu

J 01.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-361/2005
Par īrnieka ģimenes locekļa statusu likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

J 18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-299/2005
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta tulkojums

2004. gads

J 20.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2004
Par īres līguma, kas noslēgts uz noteiktu termiņu, atjaunošanu pēc līguma termiņa izbeigšanas

J 06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-506/2004
Uz noteiktu laiku noslēgta īres līguma pagarināšana, ja iestājies termiņš, jāprasa īrniekam