Dzīvokļu apsaimniekošana

Drukas versija

2019. gads

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019
Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

J 13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums; Nepieciešamie izdevumi dzīvojamās mājas pārvaldīšanai (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

J 08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019
Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

2018. gads

J 30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018
Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

J 27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā atbildētājs zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību strīdā

J 12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas
Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

2017. gads

22.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-260/2017
Dzīvokļu īpašnieku papildu pakalpojumu izdevumu apmaksa

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-180/2017
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka kompetences noteikšana

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto nelikumīgo lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzība

J 29.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2017
Dzīvokļu īpašnieku kopības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetences nošķiršana; proporcionalitātes princips, nosakot maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

J 10.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2017
Daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārbūve

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2017
Ārdurvis un to slēgšanas sistēma - dzīvokļu īpašnieku kopības kompetences jautājums

J 31.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2017
Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka atbildībai pret dzīvokļa īpašnieku nodibināmie apstākļi

2016. gads

15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-485/2016
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetence noteikt maksas par siltuma zudumu iekasēšana kārtību

J 26.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-336/2016
Piespiedu zemes nomas attiecību konstatēšana

09.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-264/2016
Avārijas situācijas novēršana - obligāti veicama pārvaldīšanas darbība daudzdzīvokļu mājā, kas nav nodota dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā

J 22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2016
Piespiedu zemes nomas prasījuma saistošā daba zemes nomas tiesisko attiecību subjektam

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2016
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu tiesiskais raksturs

22.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2016
Būves īpašnieka atbildība par trešajām personām nodarīto kaitējumu

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016
Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

J 15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2016
Dzīvokļa īpašnieka tiesības nemaksāt par nesaņemtiem pakalpojumiem

J 20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2016
Zemes īpašnieka prasības par nomas līguma noslēgšanu subjekts un šīs prasības apmērs

2015. gads

J 29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015
Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

2011. gads

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011
Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

2010. gads

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-245/2010
Par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja tiesībām noteikt dzīvokļa īpašniekam līgumsodu vai nokavējuma procentus

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-756/2007
Dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu kvalifikācija dzīvojamās telpas īres līgumā

J 29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-535/2007
Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem

2005. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu